โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร / Journal of Research and Curriculum Development

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560