โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี / Suranaree Journal of Social Science

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560