โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Journal of fine arts, Chiang Mai university

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560