โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศึกษาศาสตร์ / Journal of Education

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560