โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / CMU Journal of Law and Social Sciences

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560