โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560