โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / KASEM BUNDIT ENGINEERING JOURNAL

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560