โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560