โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560