โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า / NIDA Business Journal

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560