โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Environment and Natural Resources Journal / Environment and Natural Resources Journal

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560