โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Naresuan University Journal: Science and Technology

ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560