โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารมนุษยศาสตร์ / Humanities Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560