โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560