โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560