โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560