โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Thailand Statistician / Thailand Statistician

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560