โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เวชสารแพทย์ทหารบก / Royal Thai Army Medical Journal

ปีที่ 70 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560