โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration

ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560