โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน / Mekong-Salween Civilization Studies Journal

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560