โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Asian Biomedicine / Asian Biomedicine

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560