โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560