โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560