โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ / Journal of Health, Physical Education and Recreation

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560