โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารช่อพะยอม / Chophayom Journal

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560