โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารกระบวนการยุติธรรม / Journal of Thai Justice System

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560