โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ / Humanities and Social Sciences Review

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560