โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand

ปีที่ 67 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560