โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
เทพสตรี I-TECH / Journal of Industrial Technology

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560