โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Kasetsart University Fisheries Research Bulletin / Kasetsart University Fisheries Research Bulletin

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560