โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Journal of Fisheries and Environment / Journal of Fisheries and Environment

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560