โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Rangsit Journal of Arts and Sciences / Rangsit Journal of Arts and Sciences

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560