โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Bulletin of Health, Science and Technology / Bulletin of Health, Science and Technology

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560