โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Social Sciences Naresuan University

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560