โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
Journal of Global Business Review / Journal of Global Business Review

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560