โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา / jsn Journal

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560