โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine

ปีที่ 38 ฉบับที่ 9 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560