โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Law Journal

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560