โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศาสนาและวัฒนธรรม / Journal of Religion and Culture

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560