โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Engineering Journal

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560