โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารหาดใหญ่วิชาการ / Hatyai Academic Journal

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560