โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ / Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition

ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560