โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน / วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560