โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Technology Journal

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560