โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารเมืองโบราณ / Muang Boran Journal

ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560