โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / Academic journal of north Bangkok university

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560