โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารศิลปศาสตร์ / Journal of Liberal Arts

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560