โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
BU Academic Review / BU Academic Review

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560