โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ / Ramkhamhaeng Law Journal

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560