โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560