โปรแกรมบันทึกข้อมูลตัวเล่มที่ได้รับของ TCI
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2560 ได้รับตัวเล่มเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560